Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: CBEE Online Boekhouden B.V. (CBEE Clever), zijnde de rechtspersoon die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met

Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd.
CBEE: CBEE Clever

Administratie: alle financiële documenten die de basis vormen voor de balans en verlies & winstrekening van één vennootschap/ coöperatie.

Overeenkomst: de specifieke afspraken tussen CBEE en opdrachtgever met betrekking tot de diensten/service die opdrachtgever bij CBEE afneemt.

Transactie: een transactie bestaat uit of één financieel document (verkoopfactuur, inkoopfactuur, salarisstrook, loonheffingen, loonjournaal post, belastingaangifte en belastingaanslag) of één regel op een bank- of creditcardafschrift of kasstaat.

Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van opdrachtgever die zijn aangeboden aan CBEE en door CBEE worden verwerkt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

2.2 Voor zoverre in de overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een met de Opdrachtnemer verbonden derde, die door de Opdrachtnemer ter uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld.

2.4 CBEE is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. CBEE zal opdrachtgever tenminste drie (3) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan opdrachtgever opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Indien opdrachtgever niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van CBEE en vóór het inwerking treden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1 Aanbiedingen op prijsopgaven op de website of op de offerte zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2 De samenwerking komt uitsluitend tot stand nadat CBEE per mail een bevestiging heeft gestuurd.

3.3 Eventueel na het plaatsen van de opdracht gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de samenwerking, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk of per mail tussen partijen worden overeengekomen.

3.4 Het staat CBEE vrij om zonder opgave van redenen de door opdrachtgever geplaatste opdracht niet te aanvaarden. CBEE zal binnen tien (10) werkdagen opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4 Prijzen vaste pakketten en prijslijst

4.1 Alle door CBEE gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van opdrachtgever komen.

4.2 Informatie over de prijs, is beschikbaar op www.cbeeclever.nl/diensten/

4.3 De prijs is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
1. Het wekelijks scannen van financiële documenten via de Basecone app door opdrachtgever;
2. Uitsluitend aanleveren van elektronische bankafschriften of gebruik makend van de automatische bankkoppeling door opdrachtgever;
3. Een scheiding tussen de zakelijke en privé administratie plaatsvindt onder verantwoording van opdrachtgever;
4. Indien overeengekomen de controle van aangifte omzetbelasting door CBEE. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor betaling naar belastingdienst;
5. De pakketten Basic, Geavanceerd & Premium bevatten het voeren van de boekhouding op basis van een maximaal aantal financiële documenten per maand (zie https://cbeeclever.nl/diensten/). Opdrachtgevers met meer facturen dan het maximum
opgenomen in pakket premium, ontvangen een offerte en prijs op maat.
6. Alle diensten buiten verwerking van financiële documenten, verwerking bankafschrift en de controle van aangifte BTW, worden geoffreerd en gefactureerd aan de opdrachtgever volgens de afgesproken prijzen in de offerte.

4.4 CBEE kan tegen een vooraf besproken tarief structureel meerwerk die buiten de reguliere verwerking van documenten valt, zoals omschreven in 4.3 of 4.2, in rekening brengen.

Artikel 5 Betaling

5.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden uitsluitend door middel van een maandelijkse incasso, waarvoor opdrachtgever verplicht is CBEE te machtigen. Machtiging vindt plaats overeenkomst met CBEE.

5.2 Facturering vindt voor het eerst plaats gedurende de 1e week van de volgende maand nadat een nieuwe administratie formeel is geregistreerd bij CBEE. Indien er met terugwerkende kracht een boekjaar wordt verwerkt, dan worden de met terugwerkende kracht verwerkte maanden volledig in rekening gebracht. Ná de opstart van een administratie vindt facturering plaats in de eerste week van een nieuwe maand.

5.3 Indien opdrachtgever de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan CBEE toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt CBEE zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot het domein te blokkeren en de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van opdrachtgever.

Artikel 6 Aanvang, duur en einde van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst wordt per maand verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden via info@cbee.nl. De opzegging wordt geëffectueerd aan het einde van de maand volgend op de maand waarin de opzegging plaatsvindt.

6.2 CBEE is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te beëindigen, indien opdrachtgever de overeenkomst op welke wijze dan ook niet nakomt.

6.3 De overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat opdrachtgever aan CBEE mededeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat CBEE uit de omstandigheden moet afleiden dat opdrachtgever
niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat op opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe is ingediend bij de gerechtelijke instanties.

6.4 CBEE is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 6.2 en 6.3.

6.5 Bij beëindiging van de overeenkomst wegens het niet nakomen van de overeenkomst door opdrachtgever behoudt CBEE zich de mogelijkheid voor terstond het gebruik van de diensten van CBEE te staken en gestaakt te houden. CBEE zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan opdrachtgever restitueren.

6.6 CBEE kan de overeenkomst met de opdrachtgever ook maandelijks opzeggen op basis van dezelfde voorwaarden geldend in artikel 6.1.

Artikel 7 Verplichtingen CBEE

7.1 CBEE neemt de boekhouding op zorgvuldige en deskundige wijze in behandeling.

7.2 De door opdrachtgever gescande informatie en geleverde bankinformatie zal zorgvuldig door CBEE worden gearchiveerd en geboekt.

7.3 CBEE streeft ernaar om documenten van een opstartende administratie binnen 15 dagen na ontvangst van alle documenten te verwerken.

7.4 CBEE streeft ernaar na de opstartfase de aangeleverde data binnen 5 dagen te verwerken. Mocht het CBEE niet lukken om de aangeleverde data binnen 5 dagen te verwerken, kan CBEE hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. CBEE geeft nimmer garantie voor het voltooien van werkzaamheden binnen 5 dagen, indien de opdrachtgever op één dag meer dan 100 documenten of transacties aanlevert.

7.5 CBEE is niet verantwoordelijk voor de compleetheid van door opdrachtgever geleverde documenten en informatie.

7.6 Indien overeengekomen zal CBEE voor de btw aangifte van opdrachtgever zorg dragen. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele finale suppletie aangifte.

7.7 CBEE draagt er zorg voor, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, dat de gegevens die opdrachtgever heeft ingevoerd, worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers.

7.8 CBEE is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij verlies of beschadiging van data.

7.9 CBEE maakt gebruik van de applicatie van Exact Online. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van Exact Online.

7.10 In geval dat CBEE gebruik maakt van een ander financieel pakket van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever ten allen tijde volledig verantwoordelijk voor de werking ervan.

Artikel 8 Verplichtingen en medewerking opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever dient zijn documenten en informatie ordelijk en georganiseerd aan CBEE te leveren..

8.2 Opdrachtgever zegt toe op regelmatige basis (bij voorkeur wekelijks) alle voor de administratie relevante documenten op elektronische wijze aan CBEE ter beschikking te stellen.

8.3 Opdrachtgever dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.

8.4 Opdrachtgever dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk aan CBEE mede te delen.

8.5 Opdrachtgever zal van alle aangeleverde documenten het origineel (laten) bewaren.

8.6 In het belang van de opdrachtgever en ter controle van de gegevens en bescheiden zal de opdrachtgever binnen een week reageren op vragen van CBEE.

8.7 Opdrachtgever is verplicht de gebruiksregels van artikel 9 in acht te nemen.

Artikel 9 Uitvoering overeenkomst

9.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan de diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de algemene voorwaarden.

9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij CBEE heeft aangeleverd, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

9.3 De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke CBEE overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

9.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.5 Indien opdrachtgever zijn andere dan de in artikel 8 bedoelde verplichtingen, voortvloeiend uit deze voorwaarden of uit enige andere tussen partijen bestaande rechtsverhouding niet nakomt, is CBEE gerechtigd om het gebruik van diensten door opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging te beperken. CBEE zal er daarbij voor zorg dragen dat opdrachtgever minimaal in staat blijft om gedurende een redelijke periode kennis te nemen van zijn administratie en gegevens.

Artikel 10 Gegevens opdrachtgever

10.1 De gegevens die opdrachtgever aan CBEE heeft verstrekt worden opgeslagen in een databank die onder beheer zijn gesteld bij Exact Online.

10.2 Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de aangeleverde gegevens.

Artikel 11 Intellectuele eigendommen

11.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot CBEE, zijn het exclusieve eigendom van CBEE. Geen van de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan opdrachtgever.

11.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van CBEE te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van CBEE of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar dan ook ter wereld.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van CBEE uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is CBEE slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

12.2 In het geval van zaakschade en/of lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van CBEE voor één schade toebrengende gebeurtenis in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de door opdrachtgever in één jaar verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de diensten van CBEE.

12.3 CBEE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan CBEE voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever door CBEE voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van
de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad), zelfs indien CBEE in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

12.4 CBEE is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de diensten.

12.5 CBEE is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van opdrachtgever of van derden, van apparatuur van opdrachtgever, CBEE of derden, of van internetverbindingen van opdrachtgever of CBEE.

12.6 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

12.7 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de diensten niet 100% veilig kunnen zijn en nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.

12.8 Opdrachtgever vrijwaart CBEE voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, tenzij opdrachtgever deze aanspraken jegens CBEE met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden.

12.9 De aansprakelijkheid van CBEE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever CBEE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en CBEE na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CBEE in staat is adequaat te reageren.

12.10 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien opdrachtgever heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;

(II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien opdrachtgever nalaat CBEE zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

12.11 Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.

Artikel 13 Privacy

Opdrachtgever vrijwaart CBEE voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen CBEE en opdrachtgever en/of de door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens CBEE mochten worden ingesteld wegens een niet aan CBEE toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

14.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie, indien die informatie of gegevens:
1. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
2. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
3. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
4. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

14.3 De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

14.4 Partijen staan er voor in dat hun medewerkers c.q. de gebruiker alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 15 (Leverings-) termijnen

15.1 Alle (leverings) termijnen worden door CBEE naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra CBEE op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met opdrachtgever.

15.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 16 Uitsluiting

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft CBEE geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de diensten en wijst CBEE hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de diensten.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van CBEE, transportproblemen en stakingen.

17.2 Indien CBEE bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de wederpartij dan wel opdrachtgever gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

17.3 Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan vier (4) weken zal duren, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.

Artikel 18 Overige bepalingen

18.1 CBEE kan zijn rechten of plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.

18.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de overeenkomst.

18.3 Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

18.4 De overeenkomst en deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 kan de overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel opdrachtgever als CBEE ondertekende overeenkomst.

18.5 Iedere communicatie tussen CBEE en opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

18.6 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen
als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van opdrachtgever, komt dit voor risico van opdrachtgever, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Groningen worden onderworpen.